سبد خرید خالی می باشد

بهترین کتاب های موفقیت

بهترین کتاب های موفقیت

بهترین کتاب های موفقیت

بهترین کتاب های موفقیت کدامند؟ در این مطلب لیست پرفروش ترین کتاب های موفقیت در سراسر جهان را برایتان گرداوری کردیم.

بازدید

443

تاریخ انتشار

پنجشنبه , 06 دی 1397


اشتراک در شبکه های اجتماعی
بهترین کتابهای موفقیت

در این پست به معرفی معروفترین کتابها در زمینه موفقیت خواهیم پرداخت 
به طور خلاصه چکیده ای از کتاب همراه با فایل اصلی  آن قرار خواهیم داد
این پست مدام در حال به روز رسانی می باشد و هرکتابی که زمینه موفقیت منتشر شود و  مطالب خوبی داشته باشد به آن اضافه خواهد شد. 
امیدوارم با مطالعه آنها تغییری مثبت در زندگیتان حاصل شود. 
اگر شما هم کتابی در زمینه موفقیت مطالعه کردید و نتیجه گرفتید که ارزش مطالعه دارد در کامنت های همین پست نظرتان را قرار دهید تا به لیست این کتاب ها اضافه شود
کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ اثر اسپنسر جانسون
کتاب چه کسی پنیر مرا جابه‌جا کرد داستانی نوشتهٔ اسپنسر جانسون و کن بلانچارد است که با نام‌های دیگری مانند چه کسی پنیر مرا دزدید نیز شناخته می‌شود. این داستان راه تغییر کردن در زندگی و ایجاد تنوع در زندگی را به شیوه‌ای زیبا آموزش می‌دهد. چاپ نخستِ متن اصلیِ کتاب در سال ۱۹۹۸ منتشر شده‌است. در این داستان چهار شخصیت خیالی ترسیم شده‌اند: موش‌ها: «اسنیف» و «اسکوری» و آدم‌کوچولوها، «هم» و «هاو». این چهار شخصیت برای نشان دادن قسمت‌های ساده و پیچیدهٔ درون ما، بدون توجه به سن، نژاد یا ملیت، در نظر گرفته شده‌اند. ما، گاهی اوقات، ممکن است مثل اسنیف عمل کنیم، که تغییرات را زود بو می‌کشد؛ یا مثل اسکوری که به‌سرعت وارد عمل می‌شود. گاه مانند «هم» می‌شویم، که با انکار تغییرات در برابر آنها می‌ایستد، چراکه می‌ترسد به طرف چیزی بدتر کشیده شود. یا مثل «هاو» که یادمی‌گیرد وقتی شرایط او را به طرف چیز بهتری راهنمایی می‌کند، خود را با آن تغییر وفق دهد
منبع : ویکیپدیا
کتاب موفقیت نامحدود در 20 روز اثر
آنچه در این کتاب آمده چکیده‌ای از کتاب موفقیت نامحدود در 20روز آنتونی رابینز می‌باشد ﻧﺎم آﻧﺘﻮﻧﻲ راﺑﯿﻨﺰ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﺷﻨﺎﺳﺖ، اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﻛﺎﻧﺎدا و ﺑﺴﯿﺎري از ﻛﺸﻮرھﺎي اروﭘﺎﯾﻲ داراي ﺷﮭﺮت ﻓﺮاوان اﺳﺖ. وي ﻛﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮔﻤﻨﺎﻣﻲ و ﻓﻘﺮ ﻣﻲزﯾﺴﺖ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎھﻲ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺛﺮوت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، و ﺷﮭﺮت ﻛﻢ ﻧﻈﯿﺮي ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻨﺸﺎء در ﺧﺎﻧﻮادهاي ﻓﻘﯿﺮ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﮫ ﻛﺎرھﺎي ١٩۶١ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ارزﻧﺪهاي ﮔﺮدد. آﻧﺘﻮﻧﻲ راﺑﯿﻨﺰ در ﺳﺎل ﺳﺎﻟﮕﻲ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﮭﻞ ﻣﺘﺮي ﻣﺤﻘﺮي، زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺠﺮدي ﻓﻘﯿﺮاﻧﮫاي داﺷﺖ و ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ٢٢ شغل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ روي آورد اﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﯿﺎﻓﺖ در ﺳﻦ ﺧﻮدش، ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ظﺮﻓﮭﺎي ﻏﺬاي ﺧﻮد را در وان ﺣﻤﺎم ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ،در اﺛﺮ ﭘﺮﺧﻮري و ﺑﺪﺧﻮراﻛﻲ، ﺑﯿﺶ از ﯾﻚ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم وزن داﺷﺖ و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﭼﺎﻗﻲ، دﭼﺎر ﺗﻨﺒﻠﻲ، ﺑﻲﺣﺎﻟﻲ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ، روﯾﺎھﺎ و آرزوھﺎي ﺟﺎه طﻠﺒﺎﻧﮫاي داﺷﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد را در ﻗﺼﺮ زﯾﺒﺎﯾﻲ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ و ﻧﺰدﯾﻚ ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺮﺳﺒﺰي ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮاي ﺧﻮد ھﻤﺴﺮي ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ، اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻲ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ.
کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید جوزف شوارتز در مورد قدرت افکار بزرگ و همچنین بال و پر دادن به آن صحبت می کند و خوانننده را ترغیب می کند چگونه می تواند با داشتن ایده و قدرت تفکر خود به بالاترین مراحل موفقیت دست پیدا کند در قسمتی از کتاب می خوانیم :

« اگر بزرگ اندیشی تا به این حد موفقیت آمیز است، چرا همه افراد اینگونه فکر نمی کنند؟ » من بارها در پاسخ این پرسش گفته ام – و این کتاب نیز به همین منظور نوشته شده است – که همه ی ما، بیش از آنکه خود متوجه باشیم، محصول تفکرات پیرامون خویش هستیم. متاسفانه، بیشتر این تفکرات، خرد و ناچیز است، نه بزرگ. محیطی که شما را دربرگرفته است، می خواهد شما را مغلوب کند؛ می خواهد شما را تا خیابان های پست شهرتان پایین بکشد. هر روز دارید به طعنه می شنوید: « رئیس قبیله زیاد داریم، سرخ پوست به قدر کافی نیست. » به عبارتی می خواهند بفهمانند که میزهای ریاست بسیارکم است و همه می خواهند رئیس بشوند. پس فعلا به همین میز کارمندی کوچکی که داری، قانع باش.

ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : ﺑﺮاﯾﺎن ﺗﺮﯾﺴﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻣﻬﺪي ﻗﺮاﭼﻪ داﻏﯽ

در ابتدای این کتاب می خوانیم :

ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ

ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﯽ، ﻟﺬت و ﻫﯿﺠﺎن .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﮐﻪ رواﺑﻄﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﮐﺎر ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺎدرزادي ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻨﻈﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻏﺮور و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ.ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎ ي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ. ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﺷﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮا ي ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد آن ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﺎرﯾﺪ. آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ

ﺟﺪي ﺷﻮﯾﺪ و آﺳﺘﯿﻨﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﯿﺪ!

ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻓﻮق ﭼﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﯾﺪ؟ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد واﮐﻨﺶ ﺷﻤﺎ از دو ﻧﻮع ﺑﻮد.ﻧﺨﺴﺖ، از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮﺷﺘﺎن آﻣﺪ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ آرزو ﮐﺮدﯾﺪﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﻧﺎﺑﺎوري ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﺷﺎد و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، وﻗﺘ ﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮدد ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ! ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻢ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮﺳﻢ، از ﻣﻬﺎرت و آﻣﻮزش ﮐﺎﻓ ﯽ ﺑﻬﺮه اي ﻧﺪاﺷﺘﻢ. ﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ام ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﯿﺎن اﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ام .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻮل ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰي دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺒﺎب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ام را ﺑﺮا ي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ . ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ام، ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮزش دادن دﯾﮕﺮان ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده 24 ﮐﻨﻨﺪ .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ام .ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻬﺎر روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .در ﮐﺸﻮر ﮐﺎر ﮐﺮدم و ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آﻣﻮزش دادم .اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در آﻏﺎز ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ، ﺣﺎﻟﺘﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدم، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

اﺻﻞ ﺑﺰرگ

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ذﻫﻨﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. دﻧﯿﺎي ﺑﯿﺮون ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه دﻧﯿﺎي درون ﺷﻤﺎﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در ﺑﯿﺮون ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد، ﺑﺎزﺗﺎب ﺣﻮادث و ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﺑﯿﺮون اﺷﺨﺎص ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ در درون آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد  • فایل های تصویری دوره

  • ویدئویی وجود ندارد

  • فایلهای شینداری دوره

  • فایل صوتی وجود نداردمیهمان گرامی، برای ارسال نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام فرمایید


نظرات 1


  • حاصلی نسیم
    1398/03/23

    خوب بودکلیه حقوق مادی و معنوی برای گروه تیمچه محفوظ می باشد . هر گونه کپی برداری از محتوای آموزشی جرم ، و با متخلف از طریق قانون برخورد خواهد شد.


طراحی شده توسط گروه برنامه نویسی سی تپ تیر 97